1600 chya kalatil fitur sardar

Bhagyashri Deshmukh asked 3 years ago

1 Answers
राजमुद्रा answered 3 years ago

मंबाजी भोसले, बाजी घोरपडे,राजाजी घाटके,केदारजी खोपडे, खंडोजी खोपडे,बजाजी निंबाळकर,जसवंतराव कोकाटे,सूर्याजी पिसाळ,नागोजी माने, कान्होजी शिर्के, सरदार निंबाळकर, गणोजी शिर्के, अण्णाजी दत्तो

Your Answer

error: Content is protected !!